Dokumentacja medyczna

Pobierz wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

I. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport.

2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

  • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dokumentu tożsamości,
  • opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.) oraz dowodu tożsamości.

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości np.dowód osobisty, paszport.

4. Osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub podpisanego w obecności pracownika, który poświadcza fakt złożenia podpisu przez upoważniającego.

5. Po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

II. Formy udostępniania dokumentacji

1. Do wglądu w Przychodni w obecności lekarza,

2. Poprzez sporządzenie:

  • Kopii dokumentacji (wnioskujący o udostępnienie dokumentacji otrzymuje kserokopię dokumentacji),
  • Wyciągu lub odpisu dokumentacji (wnioskujący otrzymuje uwierzytelnioną kserokopię dokumentacji).

III .Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom fizycznym

1. Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie wniosku pisemnego (załącznik nr 1) złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Wniosek można pobrać w rejestracji Przychodni Lekarskiej . Termin wglądu do dokumentacji pacjenta podczas pobytu w oddziale należy ustalić z Kierownikiem oddziału lub lekarzem prowadzącym.

3. Umożliwienie wglądu do dokumentacji archiwalnej będzie przygotowane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, dzień i miejsce proszę ustalić z pracownikiem Działu Usług Medycznych, Statystyki i Rozliczeń Świadczeń lub Sekcji Statystyki Medycznej Dokumentacji i Rejestracji.

4. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

5. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w recepcji Przychodni Lekarskiej w Piasecznie ul . Szkolna 16 w godzinach 7.30-20.00.

6. Odbiór kopii dokumentacji medycznej pacjent lub osoba upoważniona potwierdza podpisem i datą odbioru.

Adres

ul. Szkolna 16

05-500 Piaseczno

Telefon

Tel. (22) 757 22 77

Tel. (22) 737 06 93

Fax. (22) 737 06 94